Nemzetközi kitekintés
Európai Unió / WHO / IUHPE /Európai hálózatokban való részvétel

Újdonság: Az Európai Unió egészségfejlesztési és népegészségügyi politikájáról és programjairól megjelent egy kiadvány az OEFI módszertani füzetek sorozatában. A kiadvány innen letölthető.

I. Az Európai Unió intézményrendszere >>
II. Az Európai Unió népegészségügyi stratégiája >>
III. Az Európai Unió elsődleges jogforrásainak egészségügyi vonatkozásai >>
IV. Az Európai Unió 2003-2008-as egészségügyi cselekvési programja >>
V. Az OEFI Európai Uniós projektjei >>

I. Az Európai Unió intézményrendszere
Az Európai Tanács
Az Európai Bizottság
Az Európai Parlament
Az Európai Bíróság
Az Európai Számvevőszék

Az Európai Unió működése a tagországok hatékony együttműködését elősegítő intézményein keresztül valósul meg. Az Európai Unió döntéshozatali és működési mechanizmusát alapvetően hat fő szerv biztosítja. Ezek az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa), az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Bíróság és a Számvevőszék
Fontos feladatot látnak el a Fő szervek mellett az EU egyéb intézményei is, melyek a következők:

 • Régiók Bizottsága
 • Gazdasági és Szociális Bizottság
 • Ombudsman
 • Európai Beruházási Bank
 • Központi Bankok Európai Rendszere
 • Európai Központi Bank

Az Európai Tanács:
Az Unió legfőbb döntéshozó szerve, a tagállamok állam- és kormányfőinek testülete, ahol a tagállamok kormányai képviseltetik magukat egy-egy miniszteri szintű képviselő által. A Tanács elnöke az Európai Unió soros elnökségét ellátó ország szakminisztere. Minden tagállam hat hónapig tölti be az elnökséget egy előre elfogadott sorrend alapján.
Feladatai:

 • alkotmányozói tevékenység
 • stratégiai döntések meghozatala
 • általános politikai elvek elfogadása
 • döntés az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekben
 •  a szervezet külpolitikai irányvonalát meghatározása, beleértve a bővítési politikát is
 • kompromisszumok elfogadása

Az Európai Bizottság
Az Európai Bizottságot A Bizottság az EU javaslattevő, döntés-előkészítő, végrehajtó, ellenőrző intézménye.
Az Európai Bizottság a legfontosabb javaslattevő, döntés-előkészítő, végrehajtó, ellenőrző szerv az Európai Unióban, melyet az Unió "kormányának" is neveznek. Feladata új törvények megalkotása, javaslatok tétele, a Miniszterek Tanácsa által hozott döntések végrehajtása és a közös szabályozások tagországok által történő betartásának figyelemmel kísérése. A Bizottság munkáját a különböző főigazgatóságok segítik.
Az Európai Bizottság tagjait jelenleg 20 biztos (commissioner) képezi. Jelenleg a "nagy" tagállamok (Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Spanyolország) 2-2 biztosi hellyel rendelkeznek a testületben, míg a "kicsik" eggyel, azonban 2005-től valamennyi tagállam egységesen 1-1 biztosi helyet kap majd a testületben.
Feladatai:

 • jogszabályok kezdeményezése, megalkotása
 • őrködés a közösségi jog illetve a szerződések betartása felett
 • az uniós politikák végrehajtása
 • a közösségi pénzügyek kezelése        
 • a Közösség külső képviselete  
 • közösségi politikák képviselete és megvalósítása
 • a közösségi alapok (pl. Európai Szociális Alap - ESF, Kohéziós Alap) kezelése
 • a Bizottság tevékenységének éves értékelése (éves jelentés formájában

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament, csakúgy mint a nemzeti parlamentek politikai csoportokból, nem pedig országok képviselőiből áll. Az Európai Parlamentben helyet foglaló politikai csoportok tömörítik az egyes tagállamok képviselőit.
Az Európai Parlamentben a 15 tagállamból 626 képviselő van jelen, akik nem országok, hanem politikai hovatartozás szerint csoportosulnak pártfrakciókba. A Parlament társ-jogalkotó, konzultatív és ellenőrző szerv, amely önállóan nem alkothat törvényeket, mint a nemzeti parlamentek, de az EU fő jogalkotó szervének, az Európai Unió Tanácsának számos kérdésben ki kell kérnie véleményét és egyetértését. A Parlament minden kérdésben konzultációs joggal rendelkezik, nagy jelentőségű ügyekben pedig ún. hozzájárulási joga van. Egyes ügyekben a Tanáccsal együtt dönt és alkot törvényeket, felügyeli és megszavazza a költségvetést. A Parlament részt vesz egyes tisztségviselők kinevezésében (pl. a Bizottság, ombudsman) is.
A Parlament elnökét a parlament tagjaiból választják két és fél éves időszakra. Az elnök feladata a Parlament képviselete a nemzetközi kapcsolatokban és egyéb intézményekkel való együttműködésben.
Feladatai:

 • politikaformálás, politikai ellenőrzés
 • Az EU rendszerének formálása, a közösségi politikák alakítása
 • kapcsolattartás a tagországok állampolgáraival
 • közösségi költségvetés és zárszámadás jóváhagyása
 • a Bizottság és a Tanács tevékenységének felügyelete

Az Európai Bíróság
Garantálja a közösségi jog betartását, feladata az alapító szerződések értelmezése, dönt a jogszabályok érvényességéről, értelmezéséről, valamint az intézmények működésének, döntéseinek jogszerűségéről.
Az Európai Bíróság 15 bírából és főügyészekből áll, őket a tagállamok kormányai nevezik ki hatéves időtartamra
Feladatai:

 • Alkotmánybíróságként működik, tisztázza az európai intézmények egymással szembeni jogait és kötelezettségeit, illetve a tagállamok és az EU közötti jogi kapcsolatokat
 • A jogalkotás őre
 • Közigazgatási és bírósági funkciókat lát el
 • Polgári bíróság is, megállapítja a szerződésen kívüli károkozásért való felelősséget, megvizsgálja a kártérítési igényeket, különösen, ha valamely közhivatal felelőssége is felmerült
 • Választott bíróság is egyes speciális esetekben a felek közötti megállapodás alapján

Az Európai Számvevőszék

Székhelye: Luxemburg
Tagállamonként egy-egy tagja van hat éves időszakra vannak kinevezve, az elnököt pedig hároméves időszakra választják.
Feladata:

 • vizsgálja azt, hogy az Európai Unió a költségvetési szabályoknak és a kitűzött céloknak megfelelően költi-e a rábízott pénzt
 • vizsgálja, hogy minden tervezett bevétel befolyt-e a közös költségvetésbe
 • a pénzügyek kezelése megfelelően zajlott-e
 • a megvalósított kiadások elérték-e meghatározott céljukat
 • előterjeszti az EU költségvetésének végrehajtásáról, valamint az EU egyes szervezeteinek pénzügyi tevékenységéről szóló éves jelentéseket

Minden olyan intézmény és szervezet köteles alávetni magát az Európai Számvevőszék vizsgálatának , amely részesedett a közösségi költségvetésből.

Vissza a lap tetejére / Következő oldal 1 2 3 4 5 6